درباره ی استرسA quick glance at stress

۱. معمولاً تکیه هر کلمه روی ریشه کلمه است. غالباً در اسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد تکیه روی بخش اول است.

 

'doctor                 'paper

2. معمولاً در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه روی بخش دوم است.

 

 be'gin                en'joy

3. اکثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تکیه ندارند.

 

'watches – 'worked – 'broken – 'playing – 'actor – 'teacher – 'biggest – 'kindness – 'useful

 

4. اکثر پیشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تکیه ندارند.

 

Im'possible – un'happy – in'fact – mis'take – re'port – pre'tend – be'fore

5. در کلماتی که با tele شروع می شوند تکیه روی tele می باشد.

 

'telephone                'television

6. در اسامی روزهای هفته، اسامی فصل ها تکیه روی بخش اول است.

 

'Sunday                    'summer                       'holiday

7. سیلاب قبل از tion دارای تکیه است.

 

'dictionary                  infor'mation                 conver'sation  

8. در کلماتی که به teen ختم می شوند تکیه روی teen می باشد.

 

fif 'teen                       six'teen

9. در کلماتی که به nese ختم می شوند تکیه روی nese می باشد.

 

Chin'ese                     Japan'ese

10. در اعدادی که به ty ختم می شوند تکیه روی قسمت اول است.

 

'forty                           'fifty

11. در اسمهای مربوط به روابط خویشاوندی تکیه روی بخش اول است.

 

'mother                     'brother               'sister              'brother – in – law

12. در اسامی مرکب (noun + noun) تکیه روی بخش اول است.

 

'classroom                'football

13. در ترکیب (noun + adjective ) استرس روی اسم قرار دارد .

green 'house              cheap 'skates

14. هرگاه بخشی از کلمه صدای اِ کوتاه /ə/ بدهد آن بخش از کلمه دارای تکیه نیست و تکیه روی بخش دیگر است.

a'gain                          a'bout

15. ضمائر، حروف تعریف، حروف اضافه و افعال Modal و کلمات مخفف دارای تکیه ضعیف هستند.

It's 'good

16. در ترکیباتی که با good شروع می شود مانند good bye  استرس روی کلمه بعدی است.

good 'bye                    good 'morning

 

17. در ضمایر انعکاسی استرس روی کلمه self قرار دارد.

my'self                              your'self

 

18. در دو بخشی های مختوم به ow استرس روی بخش اول قرار دارد.

'borrow                              'yellow

 

19. در بعضی از کلمات با تغییر استرس اسم به فعل تبدیل می شود.

'import(noun)                    im'port(verb)

'present(noun)                  pre'sent(verb)

/ 0 نظر / 25 بازدید