افعــال دو کلمه ای

افعــال دو کلمه ای

در انگلیسی گاهی بعضی از افعال با یک یا چند حرف اضافه ترکیب شده و افعال جدیدی را بوجود مـی آورند .

         

نگاه کردن

look

چرخیدن

turn 

مراقب بودن

look after

روشن کردن  

turn on       

جستجو کردن

look for

خاموش کردن     

turn off

چشم براه بودن

look forward

زیاد کردن

turn up 

            

 

همانگونه که بیان شد افعال دو کلمه ای از یک فعل اصلی و یک یا چند حرف اضافه تشــکیل می شوند که  به دو دسته ی افعال دو کلمه ای جداشدنی و افعال دو کلمه ای جدانشدنی تقسیم مــــــــی شوند.

 

افعـال دو کلمه ای جدا شدنی

چنانچه افعال دو کلمه ای شرایط زیر را داشته باشند ، می توان آنها را از یکدیگر جدا کرد .

الف) متعدی باشند یعنی بعد از آنها مفعول بکار رفته باشد .

put on ( لباس پوشیدن ) - turn down ( خاموش کردن) _ call up ( تلفن زدن )

ب) حرف اضافه ی آنها یکی از حروف اضافه ی over-back-down-up-out-in-off-on باشد .

تذکر: در اینگونه از افعـال دو کلمه ای چنانچه مفعول بصورت اسم باشد آنرا می توان هم پس از حرف اضافه وهم قبل از حرف اضافه بکـار برد ولی اگر مفعول بشکل ضمیر مفعولی باشد ، حتماً می بایست آنرا قبل از حرف اضافه بکار برد .

He is putting on his shoes.

He is putting his shoes on.

He is putting them on.

 

افعـال دو کلمه ای جدانشدنی

الف )چنانچه افعال دو کلمه ای لازم باشند که در این صورت بعد از آنها مفعول بکار نمی رود .

get up ( بیدار شدن) – come back ( برگشتن ) -

 ب ) یا اینکه حرف اضافه ی متعاقب فعـل ، غیر از حروف اضافه ی  فوق باشد که در اینصورت فعل و حرف اضافه ی آن بهیچ وجه جدا نمی شوند و در این حـالت مفعول چه بشکل اسم و چه بشکل ضمیر بعد از حرف اضافه قرار می گیرد .

He is looking for his son.

He is looking for him.

گزینه ی درست را انتخاب کنید.

1.He puts ……………. His best coat to go to a dinner party.

a.in                               b.by                             c.on                          d.off

 

2.I want to …………… now.

a.turn it on                    b.turn on it                  c.turn the radio on    d.b and c

 

3.Your shoes are dirty.Please …………… them …………… .

a.put-on                        b.turn-of                      c.take-off                  d.pick-up

 

4.Have you given back the book?Yes , I have …………… .

a.given it back          b.given back it         c.given the book back       d.all

 

5.Is he looking for his son? Yes , he is …………….. .

a.looking for him      b.looking him for    c.looking his son for            d.all

/ 0 نظر / 95 بازدید